ATENȚIE! Se fac angajări! Consiliul Județean Brăila organizează concurs de recrutare!

 

 

Serviciul Lucrari Intretinere din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, aflat în subordinea Consiliului Județean Brăila, organizează concurs de recrutare, în data de 23 aprilie 2019, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • un post contractual vacant de muncitor calificat tr.II la Serviciul Lucrari Intretinere din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice;
 • trei posturi contractuale vacante de muncitor calificat tr.III la Serviciul Lucrari Intretinere din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice;

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului  de muncitor calificat tr.II  (1 post)  sunt urmatoarele:

 • Minimum 8 clase;
 • Cerificat de calificare profesionala/ atestat/ diploma de absolvire in domeniul electromecanicii;
 • Vechime - minimum 7 ani experienta in domeniul electromecanicii.

 

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului  de muncitor calificat tr.III  (2 posturi)  sunt urmatoarele:

 • Minimum 8 clase;
 • Cerificat de calificare profesionala/ atestat/ diploma de absolvire de asfaltator;
 • Vechime - minimum 4 ani experienta ca asfaltator.

 

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului  de muncitor calificat tr.III  (1 post)  sunt urmatoarele:

 • Minimum 8 clase;
 • Cerificat de calificare profesionala/ atestat/ diploma de absolvire in domeniul utilaje pentru constructii;
 • Vechime - minimum 4 ani experienta in domeniul utilaje pentru constructii.

 

Conditii generale de participare la concurs pentru ocuparea posturilor de muncitor sunt urmatoarele:

 • are cetatenie romana;
 • cunoste limba romana scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale – 18 ani;
 • are capacitate deplina de exercitiu;

 

 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea celor patru posturi contractuale vacante este urmatorul:

 

 • Selectia dosarelor de concurs se va realiza in termen de doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

 

 • Proba scrisa – 23 aprilie 2019, ora 10,00;

        Rezultatul probei scrise se va afisa in termen de maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei;

        Contestatiile se vor depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise;

        Rezolvarea contestatiei se va realiza  in termen de cel mult o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

 • Interviul – 25 aprilie 2019, ora 14,00;

        Rezultatul interviului se va afisa in termen de maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei ;

        Contestatiile se vor depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului interviului;

        Rezolvarea contestatiei se va realiza  in termen de cel mult o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

 • Rezultatul final al concursului se va afisa in maxim o zi lucratoare de la data expirarii termenului de solutionare a contestatiilor.

 

Dosarele  de concurs se vor depune pana la data 12 aprilie 2019, ora 14.00, la sediul Consiliului Judetean Braila – Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, camera 116.

 

DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea celor patru posturi contractuale vacante trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate si originalul;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului, solicitate de institutia publica si originale;
 • copie carnet de munca sau adeverintele care atesta vechimea in munca/meserie/sau in specialitatea studiilor si original;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (adeverinta trebuie sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de catre Ministerul Sanatatii) - original;
 • Curriculum vitae - original;
 • Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza - original.

 

BIBLIOGRAFIA

necesara pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante la Serviciul Lucrari Intretinere din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice :

 

 1. – muncitor calificat treapta II – 1 post

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. SR 1848-7 Standard semnalizare si marcaje rutiere.
 4. – muncitor calificat treapta III – 2 posturi

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. AND 547-2013 – Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne.

III.     – muncitor calificat treapta III – 1  post

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.