Prefectura își depășește atribuțiile! Dragomir: ”Constatăm cu surprindere că, instituția noastră ”se bucură” de o aprobare pe care nu a solicitat-o CJSU și de care nici nu ar avea nevoie”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis în data de 7 octombrie o hotărâre care nu era concludentă în ceea ce privește desfășurarea Festivalului Peștelui în municipiul Brăila.

Drept urmare, Primăria municipiului a înaintat o plângere, dar și o chemare în judecată pentru anularea acestei hotărâri.

”În fapt, la data de 07.10.2020, am luat act cu surprindere, din presă, de emiterea de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a Hotărârii nr. 50/07.10.2020 ce urmează să producă efecte din data de 08.10.2020, emisă fără o minimă consultare prealabilă, chiar și telefonică, cu organizatorul evenimentului public ”Festivalul Peștelui”

CJSU Brăila a emis Hotărârea nr. 50/2020, fără a solicita Municipiului Brăila, în calitate de organizator, nici cele mai elementare informații cu privire la condițiile de organizare, amplasament, asigurarea masurilor de siguranță sanitară, program, etc., privind evenimentul anterior menționat.

Nu a fost respectată procedura și ordinul privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, prin aceea că la şedinţa extraordinară a CJSU din 07.10.2020, chiar şi în forma restrânsă, având în vedere subiectul, Festivalul Peştelui, al cărui organizator este Primăria Brăila, reprezentantul primăriei având calitatea de membru în CJSU (sau un înlocuitor legal desemnat după caz) nu a fost invitat, acesta putând să aducă informaţii, lămuriri ori propuneri pertinente conform legislaţiei în vigoare, în vederea desfăşurării manifestărilor în deplină siguranţă şi securitate pentru toţi participanţii.

Emiterea unei astfel de hotărâri este cu atât mai surprinzătoare, în condițiile în care, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență are în componența sa, reprezentanți ai instituțiilor statului implicate direct în prevenirea și combaterea SARS – COV – 2 și care au avut totdeauna în Municipiul Brăila un partener loial, de încredere, în toate acțiunile publice privind siguranța populației.

În ceea ce privește oportunitatea și legalitatea Hotărârii nr. 50/2020, reținem următoarele:

1). Lipsa fundamentării oportunității măsurilor prevăzute în partea dispozitivă a actului, în sensul că:

–         Nu este detaliată evoluția cazurilor de infectare cu SARS – COV -2, de la nivelul municipiului și județului Brăila. Remarcăm lipsa oricărui studiu, act, document oficial care să ateste un nivel al infectării cu SARS – COV – 2 care să justifice măsurile de natura celor instituite. Astfel presa locală a publicat un nivel al infectării de 0,96 la mia de locuitori, departe de pragul de 1,5 la mia de locuitori. Nu putem înțelege demersul dumneavoastră într-o corelație logică cu HCJSU nr.49/06.10.2020 care la art.1 stipulează „nu se impune, începând cu data de 06.10.2020, dispunerea de urgență a măsurilor, la nivelul CJSU Brăila, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS – COV -2, conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile guvernului și cele ale Comitetului Național pentru Situații de urgență”;

–         Nu sunt prezentate în mod detaliat evenimentele din cadrul programului Festivalului Peștelui, care ar conduce la zădărnicirea combaterii răspândirii SARS – COV -2;

–         Nu sunt precizate solicitările Municipiului Brăila adresate instituțiilor competente în domeniu, respectiv Direcția de Sănătate Publică Brăila, Direcția Sanitar Veterinară, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, punctele de vedere exprimate de aceste instituții cu privire la organizarea evenimentului public și măsurile ce suntem obligați să le asigurăm (în acest sens comunicările transmise începând cu data de 24.09.2020 sunt atașate la prezenta).

2). Inexistența cadrului legal incident privind măsurilor dispuse.

          Actele normative din preambul Hotărârii sunt invocate cu titlu general, fără a se detalia în mod clar, expres, dispozițiile legale incidente în cauză.

Enumerarea generică a unor acte normative nu reprezintă o încadrare în drept pe care se poate întemeia emiterea unei astfel de hotărâri cu impact public.

De asemenea, este invocată Hotărârea nr. 10/17.03.2020, emisă de CJSU Brăila, care nu se regăsește pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Brăila, deci, nu are caracter public.

În concluzie, actul administrativ nepublicat nu poate produce efecte juridice întrucât, este inexistent.

3). Lipsa de precizie și arbitrariul reglementării.

a) Dispozițiile prevăzute de art. 1 din hotărârea a cărei revocare o solicităm, prevăd faptul că, CJSU Brăila  aprobă organizarea de către Primăria Municipiului Brăila a Festivalului Peștelui, aceasta fiind o depășire a competențelor stabilite de lege acestui organism.

Constatăm cu surprindere că, instituția noastră ”se bucură” de o aprobare pe care nu a solicitat-o CJSU și de care nici nu ar avea nevoie, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru organizarea evenimentelor publice prevăzute în Programul cultural anual al Municipiului Brăila.

Prin urmare, prevederile Hotărârii nr. 50/20220, sunt total nelegale având în vedere lipsa unor dispoziții legale de stabilire a competențelor CJSU, de a aproba desfășurarea evenimentelor culturale din municipiul Brăila.

b). Fără o minimă consultare cu organizatorul evenimentului, CJSU stabilește în mod unilateral și total eronat, perimetrul desfășurării Festivalului Peștelui, ca fiind cuprins în zona delimitată de str. Împăratul Traian și Vadul Spitalului între malul Dunării și taluzul superior.

Așadar, arătăm faptul că, evenimentul în discuție se va desfășura în fața ștrandului pentru copii și în zona scenei amplasată pe Faleza Dunării.

 În Hotărârea nr 50 /07.10.2020, art. 3, alin 4, cu trimitere la art.2 – se interzice consumul produselor achiziţionate pe o zonă în care nu se desfășoară Festivalul Peștelui, ceea ce considerăm că este o măsură exagerat de restrictivă şi abuzivă, încălcându-se drepturile constituționale ale cetăţeanului.

Astfel, prin delimitarea excesivă stabilită arbitrar și totodată abuziv și prin introducerea interdicției prevăzută la art. 3 alin. (4) din Hotărârea nr. 50/2020, CJSU prejudiciază pe de o parte, agenții economici care își desfășoară activitatea în mod curent pe Faleza Dunării și care, nu sunt participanți direcți la Festivalul Peștelui, iar pe de altă parte, bugetul local al Municipiului Brăila.

Caracterul intempestiv al hotărârii, fără o minimă consultare a factorilor implicați, respectiv a organizatorilor și agenților economici participanți, perturbă grav atât activitatea bunei desfășurări a evenimentului, cât și a activității agenților economici destul de afectați de instituirea stării de urgență și a stării de alertă, în condițiile în care, Municipiul Brăila a anunțat organizarea Festivalului Peștelui cu  mult timp înaintea emiterii Hotărârii nr. 50/2020.

Nu în ultimul rând trebuie să subliniem faptul că Festivalul Peștelui este un eveniment organizat prin finanțare în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și care trebuie să se desfășoare timp de 5 ani consecutivi.

Orice îngrădire abuzivă a desfășurării evenimentului conduce la pierderea finanțării nerambursabile cu penalitățile aferente, caz în care Municipiul Brăila va demara recuperarea integrală a prejudiciului de la persoanele care au generat această situație.

Solicităm să ne fie comunicate de urgență, în copie certificată, următoarele informații de interes public:

1.       Dovada convocării membrilor CJSU Brăila;

2.       Lista de prezență;

3.       Procesul-verbal de ședință, stenograma ședinței, înregistrarea audio-video a ședinței CJSU Brăila din data de 07.10.2020;

4.       Toate înscrisurile care au fundamentat emiterea HCJSU Brăila nr.50 din data de 07.10.2020.

Pentru considerentele anterior enunțate, solicităm CJSU să procedeze la reanalizarea oportunității instituirii măsurilor precizate în conținutul Hotărârii     nr. 50/2020, din perspectiva dispozițiilor legale incidente, a evoluției răspândirii SARS-COV -2 din municipiul Brăila, precum și a evenimentelor ce urmează a se desfășura în perioada 08-11 octombrie 2020 și pe cale de consecință să procedați de îndată la revocarea HCJSU nr.50/07.10.2020”, se arată în plângerea prealabilă.

În calitate de președinte al CJSU, subprefectul Simona Drăghincescu a emis astăzi o nouă hotărâre, prin care sunt rectificate aspectele cu privire la desfășurarea în condiții de siguranță a Festivalului Peștelui.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Primăria Municipiului Brăila, a „Festivalului Peștelui” – eveniment de promovare a valorilor și tradițiilor locale, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, datorită faptului că în județul Brăila incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1.000 de locuitori.

          Art. 2. În perioada 08 – 11 octombrie 2020, cu ocazia celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior, este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în intervalul orar 10.00 – 22.00, cu excepția persoanelor care servesc masa/produsele achiziționate în spații special amenajate, care dețin autorizații sanitar – veterinare și de sănătate publică conform prevederilor legale în vigoare.

          Art. 3. (1) Organizatorii evenimentului și angajatorii vor asigura condițiile prevăzute la art. 8, 9 și 10 din H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a condițiilor din Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul V, punctele 1 ÷ 8.

          (2) Organizatorii evenimentului menționat la art. 1 și angajatorii vor afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective, regulile de distanțare fizică și de acces și vor asigura implementarea acestora.

          (3) Administratorii spațiilor publice deschise și organizatorii evenimentului menționat la art. 1 vor asigura modalități de colectare a măștilor pentru a se evita răspândirea necontrolată a acestora, prin amplasarea unor saci interiori de unică folosință în recipientele de colectare a deșeurilor, care vor fi colectați în timpul zilei, în funcție de gradul de umplere, precum și la sfârșitul fiecărei zile a evenimentului, de operatorul de salubritate.

          (4) În zona prevăzută la art. 2 se interzice consumul produselor achiziționate în alte locuri decât cele special amenajate și autorizate legal.

          Art. 4. Urmărirea respectării prevederilor prezentei hotărâri revine instituțiilor abilitate cu drept de control de la nivelul județului Brăila.

          Art. 5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor implicate şi va fi postată pentru o perioadă de 30 de zile pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Brăila, http://br.prefectura.mai.gov.ro.”

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry