Contract în valoare de 40.781.030 lei, semnat de CUP Dunărea! 79,9% sunt fonduri europene!

În data de 11 ianuarie 2023 Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila a semnat Contractul de Servicii Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor (AT MP-SL), auditul proiectului și monitorizarea factorilor de mediu: Lot 1 – Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 (cod SMIS 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Obiectivele generale ale Asistenței Tehnice constau în: asigurarea unui management eficient pentru implementarea proiectului în vederea atingerii obiectivului global și a celor specifice ale POIM asumate de către Operatorul Regional CUP “Dunărea” Brăila prin contractul de finanțare; asigurarea publicității adecvate a proiectului, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România; asigurarea supervizării tuturor contractelor de lucrări din punct de vedere calitativ și cantitativ, în concordanță cu legislația, normele tehnice aplicabile, indicatorii din decizia de finanțare și contractul de finanțare semnat între CUP “Dunărea” Brăila și Autoritatea de Management pentru POIM.

Contractul de asistență tehnică este alcătuit din trei componente: management, publicitate și supervizare, iar obiectivele specifice sunt conforme acestora.

Obiectivele specifice privind componenta de management urmăresc: a) acordarea de sprijin calificat și eficient Operatorului Regional CUP “Dunărea” Brăila în planificarea investițiilor pe termen mediu și lung; b) asigurarea unui cadru instituțional optim privind alocarea și folosirea resurselor umane alocate proiectului; c) asigurarea utilizării optime a fondurilor europene, conform prevederilor legislației naționale în domeniu, a cererii de finanțare și a contractului de finanțare.

Obiectivele specifice privind componenta de publicitate constau în asigurarea publicității și promovării adecvate a măsurii în vederea informării corecte a populației cu privire la lucrările propuse în proiect conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România, care poate fi accesat la următoarea adresă de web: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

Obiectivele specifice privind componenta de supervizare urmăresc: a) furnizarea de asistență tehnică beneficiarului CUP Dunărea Brăila sub forma serviciilor de supervizare a lucrărilor pentru implementarea a 10 contracte de lucrări (cu 1 sau 2 loturi) și 3 contracte de furnizare (cu 1 până la 3 loturi) pentru îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de canalizare și de alimentare cu apă potabilă în județul Brăila; b) asigurarea implementării lucrărilor propuse prin proiect astfel încât acestea să se finalizeze cu respectarea obiectivelor, termenelor și fondurilor aprobate prin decizia de finanțare a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestui contract sunt concentrate pe cele trei componente:  management, publicitate și supervizare. 

Rezultatele pentru componenta de management constau în: a) implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 cu respectarea obiectivelor incluse în cererea de finanțare și studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, încadrându-se în bugetul alocat, cu respectarea termenelor stabilite;  b) organizarea Operatorului Regional CUP “Dunărea” Brăila în mod eficient în ceea ce privește implementarea cu succes a proiectului precum și a altor eventuale proiecte de investiții; c) dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă în aria proiectului; d) dezvoltarea sistemului GIS existent pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare în aria proiectului; e) actualizarea Master Plan-ului, inclusiv a analizei cost-beneficiu; f) actualizarea devizului general și a analizei cost-beneficiu, parte a studiul de fezabilitate. 

Rezultatele pentru componenta de publicitate constau în: a) planificarea și implementarea unei campanii de publicitate eficiente privind Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020; b) informarea periodică a publicului despre obiectivele și stadiul proiectului, precum și despre obligațiile care îi revin în calitate de consumator al serviciilor asigurate de OR CUP “Dunărea” Brăila. 

Rezultatele pentru componenta de supervizare constau în: a) finalizarea cu succes – din punct de vedere al calității, cantității, costurilor și perioadei de timp, cu atingerea tuturor indicatorilor de performanță și a obiectivelor asumate de către Operatorul Regional CUP “Dunărea” Brăila prin contractul de finanțare – a celor 10 contracte de lucrări (cu 1 sau 2 loturi) și 3 contracte de furnizare (cu 1 până la 3 loturi) pentru optimizarea și îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de canalizare și de alimentare cu apă potabilă din aria proiectului; b) monitorizarea SCADA a sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare și eficientizarea timpului de intervenție la avarii.

Lotul 1 – Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor – a fost semnat cu Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (Lider de asociere) – RAMBOLL DANMARK A/S (Asociat) și are o valoare de 40.781.030 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 65 de luni începând de la data prevazută în ordinul administrativ de începere, emis de Entitatea Contractantă. 

Contractul este asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 1,88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional de Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry