Prevenția consumului și combaterea dependenței de droguri, în rândul elevilor! Proiect de Lege inițiat de deputatul PSD Nicu Niță!

O modificare legislativă le va permite polițiștilor testarea inopinată a elevilor, în timpul orelor de curs, în vederea depistării consumului de substanțe interzise. Printre inițiatorii proiectului de lege se numără și deputatul PSD Nicu Niță.

Pentru stoparea acestui fenomen e nevoie de un plan de măsuri adaptat specificului fiecărei zone de risc și de implementarea unui astfel de plan. E nevoie de a se asigura și aplicarea unui astfel de plan și de a verifica dacă se respectă, în caz contrar persoanele vinovate să răspundă din punct de vedere penal. Sunt extrem de importante din perspectiva prevenției și controalele inopinate în astfel de zone, inclusiv testarea cu mijloace omologate. Astfel de controale nu au un cadru legal pentru desfășurarea acestora, fapt pentru care o atare intervenție legislativă este binevenită”, a declarat deputatul PSD, Nicu Niță.

Care sunt modificările aduse legislației:

Privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I:  Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.       La articolul 83, după alineatul (2) se introduc 7 noi alineate, cu următorul cuprins:

(21)  În vederea protejării sănătății elevilor și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, unitățile de învățământ includ în contractul educațional prevederi referitoare la obligația elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit prevederilor alin. (22).

 (22) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la alin. (21), poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea conducătorilor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean sau al Municipiului București controale tematice/inopinate în cadrul unităților de învățământ, în vederea testării non-invazive a elevilor cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

(23) Controalele prevăzute la alin. (22) se efectuează cu colaborarea unui psiholog din cadrul unității de învățământ, al  direcției generale de asistență socială și protecția copilului, potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale elevilor și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.

(24) Dacă în urma controlului elevul este depistat pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal în vederea exprimării acordului pentru prelevarea de probe biologice pentru stabilirea tipului de substanță psihoactivă depistată.

(25) Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la alin. (23) se face în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;

b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;

c) în interiorul unităţilor medico-legale.

(26) Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, elevului și părintelui li se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(27) Elevul depistat pozitiv la alte substanțe psihoactive decât cele prevăzute la alin. (26) poate fi integrat, cu acordul părintelui/tutorelui legal sau, după caz, al elevului major, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, în condițiile prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

2.  După articolul 141 se introduc 7 noi articole, cu următorul cuprins:

Art. 1411 În vederea protejării sănătății studenților/studenților-doctorand/cursanților/cercetătorilor post-doctorali și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, instituția de învățământ superior include în contractul de studii universitare prevederi referitoare la obligația acestora de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit prevederilor art1412.

Art. 1412  Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 1411, poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea instituției de învățământ superior controale tematice/inopinate în cadrul instituției, în vederea testării non-invazive a persoanelor prevăzute art. 1411 cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

Art. 1413 Controalele prevăzute la art. 1412 se desfășoară potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor prevăzute art. 1411 și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.

Art. 1414  Dacă în urma controlului persoana prevăzută la art. 1411 este depistată pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal și solicită acordul persoanei pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii tipului de substanță psihoactivă depistată.

Art. 1415 Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la art. 1414 se face în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:   

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;

b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;

c) în interiorul unităţilor medico-legale.

Art. 1416 Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, persoanei prevăzute la art. 1411 i se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

Art. 1417 Persoana prevăzută la art. 1411 depistată pozitiv la alte substanțe psihoactive decât cele prevăzute la art. 1416 poate fi integrată, cu acordul acesteia, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, în condițiile prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. II. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1.           La articolul 2, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuşi, efectuează sau intenţionează să efectueze operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare, deținere sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere sau utilizare de produse, denumite în continuare operaţiuni cu produse;”

2.       Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi;”

„(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

3.       Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fapta persoanei care, cu intenţie, efectuează fără drept operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

4.   Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

5.       După articolul 19 se introduc 4 noi articole, cu următorul cuprins:

„Art. 191  Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de produse din categoria celor prevăzute la art.1 pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art.192  Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante:

a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;

b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor și a substanțelor psihoactive;

c) substanțele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 16-193;

e) substanțele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

Art.193  Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 16-193 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.

Art.194  Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 16-193, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

Art. III –  Ordinul comun prevăzut la art. 1413  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Inițiatori:

Ion-Marcel Ciolacu, deputat PSD

Alfred-Robert Simonis, deputat PSD

Vasile-Daniel Suciu, deputat PSD

Bogdan-Gruia Ivan, deputat PSD

Nicu Niță, deputat PSD

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry