Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anii precedenti, precum și gravitatea acestora, Inspecția Muncii consideră că se impune continuarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile.

Pentru anul 2022, campania va urmării în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea acestora.

Urmare a analizării și a valorificării rezultatelor obținute în anul 2021 s-a constatat necesitatea de a crește gradul de exigență în sancționarea a neconformităților identificate, în conformitate cu gradul de risc evaluat, având ca scop impunerea aplicării de către angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor. 

Obiective generale:

 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, etc;
 • Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
 • Îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate;
 • Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Obiective specifice:

 • Verificarea organizarii  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare sau mobile;
 • Verificarea instruirii lucrătorilor;
 • Verificarea modului de lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
 • Verificarea modului de utilizare instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile;
 • Verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Mijloace  de atingere a obiectivelor:

 • Informarea principalilor actori din domeniul construcțiilor din județe cu activitate in domeniul construcțiilor, cu privire la derularea acțiunilor de control din anul 2021 și sesiuni de conştientizare organizate la nivel de inspectorat teritorial de muncă;
 • Mediatizare la nivel naţional privitor la acțiunile de verificare a  modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor şi prezentarea rezultatelor prin publicarea de materiale informative pe site-ul instituţiei şi prin mass-media locală (televiziune, ziare etc.);
 • Activităţi de control pentru verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi verificarea utilizării în condiţii de securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. În măsura în care este posibil, controalele la angajatori se vor desfășura în prezența lucrătorului cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă / sau a unui reprezentant al sindicatului;
 • Activităţi de control pentru verificarea în teren a realizării măsurilor dispuse în controalele efectuate.

Campania națională se va desfăşura în perioada 15.02. 2022 – 09.12.2022 și va cuprinde:

 • Prima etapă se va desfășura în lunile februarie – martie 2022 prin mediatizarea, informarea,  conștientizarea privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și organizarea de dezbateri în cadrul ITM-urilor cu principalii actori din județe cu activitate in acest domeniu;
 • A doua etapa se va desfășura în lunile aprilie – noiembrie 2022 constând în  verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construcţiilor, prin acțiuni de control la angajatori. În această etapă se va verifica realizarea măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.