Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027! Alte priorități: Promovarea gestionării sustenabile a apei și promovarea tranziţiei către o economie circulară

Prioritatea 6: Promovarea energiei din surse regenerabile

Măsura 6.1. Creșterea ponderii de surse regenerabile utilizate la nivelul județului Brăila

Direcții de acțiune:

 • investiții în înființarea de parcuri eoliene/fotovoltaice;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie în consumul de energie al clădirilor;

Prioritatea 7: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor

Măsura 7.1. Prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor secetei

Direcții de acțiune:

 • amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi;
 • regularizarea cursurilor râurilor, albiilor, consolidarea malurilor;
 • construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la noile practici UE;
 • dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe;
 • activități de conștientizare publică;
 • gestionarea rezervelor de apă;

Măsura 7.2. Creșterea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență

Direcții de acțiune:

 • construire/reabilitare/modernizare clădiri în care se desfășoară activitatea instituțiilor și clădirilor administrative;
 • dotare cu mijloace tehnice și echipamente;
 • pregătirea voluntarilor în centrele de pregătire ale IGSU;
 • schimburi de experiență pentru managementul situațiilor de urgență;

Măsura 7.3. Adaptarea la schimbările climatice

Direcții de acțiune:

 • realizarea de investiții specifice în amenajări de irigații, amenajări pentru desecare, drenare, amenajări de combatere a eroziunii solului, amenajări pentru combaterea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteo extreme, împăduriri și refacerea ecosistemelor forestiere, colectare de torenți pentru combaterea riscului de deșertificare, riscului de înmlăștinire a terenurilor, riscului de eroziune a solului sau combaterea riscului efectelor negative ale fenomenelor extreme;
 • sisteme de protecție antigrindină;

Prioritatea 8: Promovarea gestionării sustenabile a apei

Măsura 8.1. Dezvoltarea sistemelor de apă și apă uzată

Direcții de acțiune:

 • construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare  a stațiilor de epurare a apelor uzate;
 • construirea și reabilitarea de sisteme de captare si aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman în contextul proiectelor integrate de apă și apă uzată;
 • măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea investițiilor
 • investițiilor în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile;

Prioritatea 9: Promovarea tranziţiei către o economie circulară

Măsura 9.1. Intensificarea reciclării și reducerea depozitării deșeurilor

Direcții de acțiune:

 • investiții în dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și bio-deșeurilor, instalații de sortare și instalații de tratare a bio-deșeurilor colectate separat, respectiv instalații de digestie anaerobă și instalații de compostare;
 • investițiile în instalații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor înainte de reciclare;
 • investiții privind valorificarea materială a deșeurilor;
 • acțiuni de conștientizare a publicului privind economia circulară, colectarea separată a deșeurilor și reciclarea;
 • investiții pentru utilizarea eficientă a deșeurilor agricole și silvice;
 • susținerea de investiții de economie circulară pentru ferme și IMM-uri din industria alimentară;

Prioritatea 10: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

Măsura 10.1. Regenerarea spațiilor urbane degradate și infrastructură verde

Direcții de acțiune:

 • îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de petrecere a timpului liber pentru sportivii și pentru tinerii din județ;
 • dezvoltarea unor centre de recuperare a sportivilor prin încurajarea inițiatiei private în acest domeniu și prin creșterea investițiilor publice;
 • dezvoltarea zonelor pietonale, a infrastructurii rutierer pentru reducerea poluării și decongestionarea traficului;
 • dezvoltarea infrastructurii pentru parcul electric auto din județul Brăila (stații de încărcare, reducerea taxelor locale pentru mașinile electrice/hibrid);
 • investiții în regenerarea terenurilor și clădirilor aflate în stare de degradare;
 • amenajarea terenurilor degradate/neutilizate/abandonate și reconversia acestora;
 • amenajarea și modernizarea centrelor civice;
 • amenajarea de spații verzi, implementarea de soluții de tip acoperiș verde, pereți verzi sau grădini urbane;
 • creare coridoare ecologice în mediul urban – alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • dotarea spațiilor cu mobilier urban;
 • realizarea de sisteme de irigații/sisteme de iluminat pentru spațiile amenajate;
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc);
 • îmbunătățirea atractivității și calității vieții în zonele gri ale orașelor (zone industriale, zone de blocuri vechi, zone defavorizate, zone aglomerate cu funcțiuni specifice ș.a.)

Măsura 10.2. Conservarea biodiversității și protecția naturii

Direcții de acțiune:

 • elaborarea sau actualizarea Planului de management al siturilor;
 • actualizarea /extinderea inventarierilor şi cartărilor habitatelor şi speciilor de interes Comunitar;
 • menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planuri de acțiune pentru specii;
 • realizarea de studii științifice;
 • reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate;
 • remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității factorilor de mediu;
 • creșterea suprafețelor împădurite din județ și acordarea de facilități care să stimuleze această acțiune (ex. scutirea de impozit pentru terenurile care se împăduresc și subvenționarea materialului biologic pentru a stimula și proprietarii de terenuri private);

Măsura 10.3. Îmbunătățirea calității aerului

Direcții de acțiune:

 • modernizarea și îmbunătățirea rețelei de monitorizare a calității aerului din județul Brăila;
 • îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor individuale (casnice) de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor cu instalații mai performante și nepoluante;
 • crearea de coridoare ecologice de-a lungul arterelor de circulație pentru reducerea poluării;
 • înființarea de suprafețe împădurite și perdele de protecție la nivelul fermelor;
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry