ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU CONCESIUNE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MAXINENI

In conformitate cu reglementarile legislative in domeniu, Comunei Maxineni organizeaza in data de 13.02.2023 licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis, pentru atribuirea contractelor de concesiune a imobilelor aflate in administrare.

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Maxineni  cu sediul în Maxineni , str. Administratiei,  nr.42 , jud. Braila, cod postal 817090, cod fiscal RO 4721263, nr.telefon 0239695795, nr.fax 0239695776, e-mail : primariamaxineni@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Un imobil   format din  380  mp, curti constructii si teren arabil aferent in suprafata de  14.620 mp, apartinand domeniului privat al comunei Maxineni, Carte Funciara  nr.86807,nr cadastral 86807, Tarla 77  – Parcela  1088/2, in vederea realizarii obiectivului de investitii Modernizarea si extinderea Bazei Sportive Maxineni, conform HCL  Comuna Maxineni nr.58/28.06.2022 si OUG 57/03.07.2019 .

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc in caietul de sarcini .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La  cerere la sediul instituției sau de pe site-ul www.primariamaxineni.ro, sectiunea Anunturi

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou   achizitii Comuna Maxineni, str. Administratiei,  nr.42, jud. Braila.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-200lei / exemplar, se achită  numerar la casieria institutiei sau prin virament bancar în contul nr.RO74 TREZ 1515006XXX000228 deschis la Trezoreria Municipiului Braila , CUI 4721263 sau se poate descarca gratuit   de pe site-ul institutiei  :www.primariamaxineni.ro

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 02.02.2023 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2023 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Maxineni,str.Administratiei,nr 42, judetul Braila

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un singur exemplar

  • Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
    • 13.02.2023  ora 10:00, la sediul Comunei  Maxineni, str. Administratiei, nr.42, jud. Braila .
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția II Civila de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Braila, mun. Braila  ,Calea Călăraşilor nr.47,judetul Braila, nr tel    0239/613975,fax  0239/612608, e-mail : registratura.tr-braila@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

19.01.2023

PRIMAR,

IONUT DANIEL POSTOLACHE

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry