ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului de sofer microbuz scolar

In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria comunei Maxineni, judetul Braila, organizeaza concurs in data de 02.08.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data 09.08.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta : sofer pentru microbuzul scolar, treapta I, categoria “D”, perioada nedeterminata.

Concursul se va desfăşura la sediul din str.  Administratiei  nr.42, localitatea Maxineni, judeţul Braila.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant


– nivelul studiilor – medii/gimnaziale/liceale(cu diploma de abslvire)
– poseda permis de conducere categoria “D” ,
– poseda atestat pentru trasportul rutier de persoane, eliberat de ARR
– aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
– poseda card tahograf

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:


– 27.07.2021 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
– 02.08.2021, ora 10,00 – proba scrisa,
– 09.08.2021, ora 10,00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică(Permis de conducere categoria D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR, Card tahograf)

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

5. Cazierul auto;

6. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;

7. Aviz psihologic

8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei Comunei Maxineni, compartiment resurse umane,, telefon 0239695795, fax 0239695776, e-mail: primariamaxineni@yahoo.com

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


08.07.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Maxineni şi pe site-ul unităţii www.primariamaxineni.ro și în ziarul online Debraila pe data de 08.07.2021;
08.07.2021 – 27.07.2021 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
29.07.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
30.07.2021, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
30.07.2021, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
02.08.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
03.08.2021, ora 10,00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
09.08.2021, ora 10.00 – susţinerea interviului;
10.08.2021, ora 10.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
– Constitutia Romaniei -republicata
– Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
– Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
– HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
– HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului

  1. Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
  2. Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
  3. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
  4. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
  5. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
  6. Mentine masina in stare buna de functionare ,
  7. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT Maxineni , in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant si a primariei ,
  8. Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei

    Date contact: Primăria comunei Maxineni, str.Administratiei,nr 42, telefon: 0239695795, fax: 02393695776, e-mail: primariamaxineni@yahoo.com, web-site: www.  primariamaxineni.ro, persoană de contact: SANDULESCU MIHAELA.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry