Jandarmii caută bucătar!

Jandarmii caută bucătar!

 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila scoate la concurs, prin încadrare directă, cu îndeplinirea condiţiilor legale, criteriilor specifice şi cerinţelor pentru ocupare, un post vacant de execuţie la Serviciul Logistic, compartimentul Popotă de unitate, de personal contractual, muncitor calificat IV – I (bucătar), prin încadrare directă, pe perioadă nedeterminată.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 

 CONDIŢII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale (18 ani);
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor specifice postului scos la concurs;
 7. g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI:

 1. a) să fie absolvent al învăţământului gimnazial (studii gimnaziale);
 2. b) să aibă calificare în specialitatea „Bucătar”;
 3. c) să obţină autorizaţiei de acces la informaţii clasificate secrete de serviciu, emisă după ocuparea postului; Neavizarea sau retragerea avizului de acces la informaţii clasificate atrage eliberarea din funcţie și încetarea de drept a contractului individual de muncă;
 4. d) să fie declarați apt medical și apt psihologic;

 

Concursul/examenul va avea loc la sediul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila şi va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

 1. Selecţia dosarelor de concurs : în data de 27.11.2018 orele 09.00 – 14.00;
 2. Proba practică: în data de 12.12.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu: în data de 17.12.2018, începând cu ora 11.00.

 

Anunţul este publicat pe site-ul unității: http://www.jandarmeria-braila.ro/ – Ultimele știri sau Despre instituţie – Organizare – carieră (http://www.jandarmeria-braila.ro/cariera.html) şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 12.11.2018.  

Relaţii suplimentare: pot fi obţinute la sediul unității, structura Resurse Umane/secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0239/619380, interior 24407 şi 24535, e-mail: contact@jandarmeria-braila.ro.

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry