Susținerea și stimularea adopției! În luna septembrie, 63 de beneficiari vor încasa de la AJPIS  Brăila peste 100.000 de lei!

Drepturile care vor fi acordate de A.J.P.I.S. Brăila pentru persoanele adoptatoare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, în luna septembrie 2023, se ridică la o valoare totală de 100.328 lei, pentru 63 beneficiari, astfel:

  • Indemnizația pentru concediu de acomodare – 16 beneficiari, cu suma de 54381 lei;
  • Indemnizația lunară de sprijin – 47 beneficiari, cu suma de 45947 lei.

Concediul de acomodare poate fi solicitat de adoptatori pentru o perioadă de până la doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei.

Adoptatorul are dreptul la concediul de acomodare, dacă are venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, din activități independente, drepturi de autor ori activități agricole.

Pot beneficia de concediul de acomodare și persoanele care au realizat venituri într-un stat membru UE, fiind considerată o prestație de tip familial care intră sub incidența prevederilor regulamentelor europene, Regulamentul 883/2004 și Regulamentul 987/2009, aplicând principiul de totalizare a perioadelor asimilate de activitate salarială sau independent realizate în alte state UE.

Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare este calculată ca 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul minim al indemnizației este 2.074 lei, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, la A.J.P.I.S. Brăila, dacă domiciliul adoptatorilor este pe raza județului. Dacă termenul este depășit, dar cererea se depune până la împlinirea termenului de încredințare în vederea adopției, drepturile se acordă de la data depunerii cererii.

Pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită poate realiza venituri care nu afectează plata indemnizaţiei, astfel:

– venituri în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

– indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;

– venituri supuse impozitului prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi, alta decât cea suspendată ca urmare a intrării în concediul de acomodare, al căror nivel nu depăşeşte de 5 ori suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă.


Totodată, pentru susținerea și stimularea adopției interne, se acordă indemnizația lunară de sprijin, în cuantum de 718 lei, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:

a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani

b) este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu

c) face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună

Cuantumul indemnizației lunare se majorează cu 50% dacă copilul se regăsește într-una din următoarele situații:

a) are împlinită vârsta de 7 ani;

b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;

c) face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.

Se aplică o majorare de 75% dacă sunt îndeplinite cumulativ două dintre condițiile fiecărei categorii și o majorare de 100% dacă copilul adoptat îndeplinește cumulativ toate condițiile din fiecare categorie enumerată.

Indemnizația lunară de sprijin se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani a persoanei adoptate, dar  poate fi continuată pe toată perioada studiilor, formă de învățământ de zi, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau electronic, în termen de 30 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la A.J.P.I.S. Brăila. În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, indemnizaţia de sprijin se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.


Adoptatorul mai beneficiază de la bugetul de stat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, pentru fiecare copil adoptat, pentru asigurarea unor servicii de recuperare/reabilitare medicală, psihologice sau de altă natură, ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, acordată pe perioada etapei de monitorizare postadopţie, atunci când nu a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia.

Cererea anuală și documentele doveditoare se depun în format letric sau electronic, în termen de 30 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului de 1 an, respectiv 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la A.J.P.I.S. Brăila.

Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare, se acordă de la bugetul de stat suma de 200 de lei/zi/persoană.

Perioada pentru care se acordă această sumă este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către D.G.A.S.P.C. în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.

Pentru transmiterea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport şi cazare pentru adoptator sau familia adoptatoare, D.G.A.S.P.C. transmite A.J.P.I.S. situaţia centralizatoare cu titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord între acestea.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry