Bugetul Județului Brăila pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Potrivit art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul bugetului local al Judetului Braila pe anul 2021 a fost publicat pe pagina de internet si afisat la avizierul Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, asigurandu-se in acest mod posibilitatea de a se lua la cunostinta de catre toti cetatenii interesati de prevederile acestuia si formularea eventualelor contestatii.

In urma consultarii publice a proiectului de buget local pe anul 2021 nu au existat obiectiuni, iar opinia publica nu a depus contestatii pentru o eventuala modificare a structurii acestuia.

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, bugetele se adopta pe cele doua sectiuni si anume sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Sectiunea de functionare – partea de baza, obligatorie a bugetului, cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective.

Sectiunea de dezvoltare – parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivelul judetului.

Sinteza proiectului de buget al Judetului Braila cuprinde:

I. Propunerile privind veniturile bugetului local al Judetului Braila, pentru anul 2021 sunt in suma totala de 151.586,30 mii lei, din care:

A. Venituri proprii : 55.093,30 mii lei

– cote defalcate din impozitul pe venit estimat (15% ) – 40.758,00 mii lei

– sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea – 5.706,00 mii lei

bugetelor locale

-venituri curente SF (concesiuni, inchirieri, impozit pe mijloacele de transport,taxe de – 7.511,30 mii lei

eliberare certificate de urbanism, tarife pentru serviciile de inters public judetean etc.)

-venituri curente SD (depozite speciale pentru constructii de locuinte si venituri – 1.118,00 mii lei din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice)

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care: – 40.528,00 mii lei

 • pentru finantarea servicilor sociale din sistemul de protectie a copilului – 19.656,00 mii lei
 • pentru finantarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 8.386,00 mii lei
 • pentru finantareaProgramului pentru scoli al Romaniei, pana la sfarsitul anului scolar 2020-2021 – 4.690,00 mii lei
 • pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeaza invatamantul special, conform H.G 564/2017 – 896,00 mii lei
 • pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala din invatamantul special – 1.267,00 mii lei
 • pentru finantarea burselor din invatamantul special – 92,00 mii lei
 • pentru plata sprijinului sub forma de contributii pentru personalul neclerical din unitatile de cult – 5.315,00 mii lei
 • pentru finantarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor aflate in subordinea consiliilor judetene – 226,00 mii lei

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale – 5.664,00 mii lei

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale – 38.737,00 mii lei

B. Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte administratii catre bugetul local al judetului: – 11.388,00 mii lei

– pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor adulte cu handicap – 1.290,00 mii lei

– pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 10.070,00 mii lei

– pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN), postaderare aferente perioadei 2014-2020 – 28,00 mii lei

C. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 – 176,00 mii lei

II. Propunerile privind cheltuielile bugetului local al Judetului Braila in anul 2021, pe cele doua sectiuni sunt in suma totala de 267.812,20 mii lei, fiind repartizate astfel:

– sectiunea de functionare – 140.194,30 mii lei

– sectiunea de dezvoltare – 127.617,90 mii lei

Facand referire la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, la sectiunea de functionare, s-a propus astfel:

Total140.194,30 mii lei

-,,Autoritati publice si actiuni externe,, – aparat propriu – 33.974,90 mii lei

-,, Fond de rezerva bugetara,, – 500,00 mii lei

-,, Serviciul comunitar de evidenta a persoanelor,, – 1.777,00 mii lei

-,, Aparare nationala,, Centrul Militar Judetean Braila – 329,00 mii lei

-,, Ordine publica si siguranta nationala,, I.S.U. Braila – 350,00 mii lei

-,, Invatamant,, din care: – 7.045,00 mii lei

 • prescolar si gimnazial,, Programul Programului pentru scoli al

Romaniei, in perioada ianurie-iunie a anului scolar 2020-2021 – 4.690,00 mii lei

 • Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva – 1.835,00 mii lei
 • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 470,00 mii lei
 • premii elevi si profesori pentru rezultatele deosebite obtinute in domeniul – 50,00 mii lei performantelor scolare(olimpiade, concursuri, media 10 la examenul de evaluare nationala si bacalaureat)

-,,Sanatate,, – 11.500 mii lei,

din care:

Spitalul Judetean de Urgenta Braila, pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, utilitati – 9.000,00 mii lei

– Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, utilitati – 2.500,00 mii lei

-,, Cultura, recreere si religie”, – 30.417,40 mii lei,

din care:

 • Biblioteca Judeteana Panait Istrati Braila -5.156,00 mii lei
 • Muzeul Brailei ,, Carol I” -7.453,00 mii lei
 • Scoala Populara de Arte “Vespasian Lungu” Braila – 1.827,00 mii lei
 • Centrul Judetean pentru Conservarea pentru Promovarea si Conservarea

Culturii Traditionale Braila – 2.766,00 mii lei

 • Filarmonica ,, Lyra –George Cavadia,, Brailla – 835,00 mii lei
 • Sala Polivalenta “Danubius” Braila – 1.165,40 mii lei
 • transferuri Patinoar artificial in Municipiul Braila – 200,00 mii lei
 • contributie H.C. Dunarea Braila – 4.000,00 mii lei
 • programe sportive (Legea nr.69/2000) – 1.500,00 mii lei
 • contributii personal neclerical din unitatile de cult – 5.315,00 mii lei
 • programe cu finantare nerambursabila (Legea nr.350/2005) – 200,00 mii lei

– ,, Asigurari si asistenta sociala

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – 41.382,00 mii lei, din care:

 • Asistenta sociala in caz de boli siinvaliditati – 13.742,00 mii lei
 • Asistenta sociala pentru familie si copii – 27.640,00 mii lei

De precizat faptul ca, in anul 2021, finantarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, se prezinta astfel:

 • 28.042,00 mii lei, finantare de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizatelor la nivelul judetelor;
 • 1.290,00 mii lei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
 • 12.050,00 mii lei, din veniturile proprii ale bugetului local, repartizate astfel: suma de 3.350,00 mii lei – contributia obligatorie de 10% pentru asigurarea standardelor de cost, in limita prevazuta de la art.20, alin.1 din O.U.G nr.103/2013 si suma de 8.700,00 mii lei, pentru functionarea aparatului propriu al D.G.A.S.P.C;

– “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, suma de 1.291,00 mii lei, reprezentand dividendele si redeventa ce urmeaza a fi incasate de la Compania de Utilitati Publice Dunarea si care se restituie operatorului in vederea constituirii fondului de dezvoltare al companiei, potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.670/2009.

,, Transporturi,,- “Drumuri si poduri” – 11.628,00 mii lei,

din care:

– la Directia Tehnica de Lucrari Publice, din care: – 11.628,00 mii lei

 • acord cadru deszapezire – 1.000,00 mii lei
 • acord cadru intretinere pe timp de vara a DJ din administrarea CJ – 9.600,00 mii lei
 • servicii supraveghere a lucrarilor de intretinere pe timp de vara a DJ – 68,00 mii lei
 • cheltuieli curente serviciu intretinere(unelte, combustibili,

reparatii auto, piese de schimb) – 759,00 mii lei

– la Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara

 • cadastru drumuri judetene – 201,00 mii lei

In conformitate cu actele normative in vigoare institutiile de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila vor realiza si venituri proprii, sume care vor fi cuprinse in bugetele institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Daca ne referim la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuielila sectiunea de dezvoltare, s-a propus astfel:

Total – 127.617,90 mii lei

-,,Autoritati publice si actiuni externe” – aparat propriu, din care: – 10.112,00 mii lei

 • cheltuieli de capital – 5.170,00 mii lei
 • proiecte cu finantare din FEN – 4.942,00 mii lei, din care:

– “Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027” , perioada 2017-2021 – 702,00 mii lei

– “Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”, perioada 2020-2022 – 1.985,00 mii lei

– “Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat administrativ, Piata Independentei, nr.1, Braila, perioada 2020-2023 – 700,00 mii lei

– “Turism si educatie- o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila” -1.555,00 mii lei

perioada 2020-2022

– ,,Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor – 10,00 mii lei

-,,Aparare nationala” – Centrul Militar Judetean Braila, – 2.723,40 mii lei, din care: pentru obiectivul “Consolidarea si reabilitarea imobil” din Sos. Buzaului nr.5 – 2.640,00 mii lei

pentru dotari independente – 83,40 mii lei

-,, Ordine publica si siguranta nationala,, – I.S.U. “Dunare” Braila

 • dotari independente – 23,00 mii lei

-,,Sanatate” – 24.290,00 mii lei

 • Transferuri de capital, din care: – 20.390,00 mii lei

a).Spitalul Judetean de Urgenta Braila – 18.390,00 mii lei

 • Dotari aparatura medicala sectii – 16.339,00 mii lei
 • Reabilitare si modernizare statie 0,4KV alim.energie electrica – 95,00 mii lei
 • Proiectare si executie Amfiteatru si spatii anexe Pavilion A – 279,00 mii lei
 • Lucrare de furnizare si montare echipamente termice in

centrala termica Pavilion D – 175,00 mii lei

 • Proiectare si executie instalatie de utilizare oxigen medical – 500,00 mii lei

Corp C – Pavilion A

 • Proiectare si executie desfiintare cos fum Pavilion A – 1.002,00 mii lei

b).Spitalul de Pneumoftiziologie Braila – 2.000,00 mii lei

 • Dotari aparatura medicala – 2.000,00 mii lei
 • Proiecte FEN – aparat propriu – 700,00 mii lei
 • Cheltuieli de capital – aparat propriu – 3.200,00 mii lei

-,, Cultura, recreere si religie”, din care: – 1.196,20 mii lei

 • Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila – dotari independente – 105,00 mii lei
 • Muzeul Brailei ,, Carol I,, – dotari independente – 175,60 mii lei
 • Scoala Populara de Arte Vespasian Lungu – studii de fezabilitate – 230,00 mii lei
 • Centrul Judetean pentru Conservarea pentru Promovarea si Conservarea

Culturii Traditionale – dotari independente – 45,00 mii lei

 • Filarmonica ,, Lyra –George Cavadia” – dotari independente – 98,00 mii lei
 • Sala Polivalenta “Danubius” – dotari si studii de fezabilitate – 96,30 mii lei
 • transferuri Patinoar artificial din Municipiul Braila, conform contract de asociere -100,00 mii lei
 • transferuri – Parohia Mixta Romano- Elena “Buna Vestire” Braila, conform protocol incheiat cu CJB, pentru sustinerea proiectului “Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii “Buna Vestire” (Biserica Greaca) – 346,30 mii lei

– ,, Asigurari si asistenta sociala,, – 4.541,00 mii lei

– Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, din care: – 4.541,00 mii lei,

din care:

a). Asistenta sociala pentru familie si copii – 1.200,00 mii lei

– Proiect FEN “TEAM -UP Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, FSE – 1.000,00 mii lei

– Proiect FEN “VENUS Impreuna pentru o viata in siguranta”, FSE – 80,00 mii lei

– dotari si lucrari – 120,00 mii lei

b). Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati – 3.341,00 mii lei

 • dotari independente – 53,00 mii lei
 • proiectul PIN “Niciodata singuri!” – 3.288,00 mii lei

,, Locuinte, servicii si dezvoltare publica– 17.349,00 mii lei

 • cofinantari in asociere cu u.a.t -urile din judet – 15.000,00 mii lei
 • cheltuieli de capital – 942,00 mii lei
 • transferuri interne – cofinantare Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila – 1.407,00 mii lei

,, Protectia mediului

Proiect FEN – “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Braila”, -1.303,00 mii lei

– ,, Transporturi,, – 66.070,30 mii lei

 • Proiect,,Modernizarea infrastructurii de transport jud. pe traseul Gulianca–Ianca-Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, FEDR – 30.900,00 mii lei
 • Proiect ,,Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii”, FEDR – 7.000,00 mii lei
 • Dotari utilaje pentru Serviciul de Lucrari Publice din cadrul D.T.L.P., – 5.171,00 mii lei
 • Cheltuieli de capital – 22.909,30 mii lei

Estimarile cheltuielilor pentru anii 2022-2024 au fost efectuate avand la baza indicatorii macroeconomici de crestere economica prevazuti in Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024, nr. 462196/18.01.2021 precum si propunerile directiilor aparatului de specialitate si ale institutiilor subordonate.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry